ΤΟ ΕΡΓΟ

FYLLOΑνάκτηση Φωσφόρου από τη δευτεροβάθμια εκροή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Το έργο υλοποιείται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) – στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Φορέας υλοποίησης της πράξης «ΠΑΒΕΤ 2013» είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας – Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων (ΓΓΕΤ/ΕΡΕ), η οποία θα λειτουργήσει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή μιας αποδοτικής και οικονομικής μεθόδου για την απομάκρυνση φωσφόρου από τη δευτεροβάθμια εκροή μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων και την ανάκτησή του με τη μορφή ιζήματος το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ως λίπασμα.

Το παρόν έργο έγινε με την έγκριση της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Περιβαλλοντικών Ελέγχων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

espa

logo

logo